STT NỘI DUNG ĐƠN VỊ NGÀY GIỜ VỊ TRÍ GHI CHÚ
TUẦN HIỆN TẠI
             
             
CÁC TUẦN TIẾP THEO
1 Triển lãm UAH Fine Arts Exhibition năm 2020 K.MT 14~18/04/2020 8g Sảnh 196 Pasteur 14/4/2020 khai mạc
             
STT Các số điện thoại liên lạc  
1 Backdrop: Cô Xim 0976090759
2 Kỹ thuật điện:  Anh Trung Tâm   0988983376
3 IT: Anh Tùng 0767863662
4 CSVC ở sảnh: Anh Thành Tâm    0909335624
5 CSVC ở hội trường: Anh Hinh 0917327185
6 CSVC khác (hoa, khăn trải bàn,...): Cô Kha 0933286858
7 Y tế, vệ sinh: Cô Thanh 0907989961