STT NỘI DUNG ĐƠN VỊ NGÀY GIỜ VỊ TRÍ GHI CHÚ
TUẦN HIỆN TẠI
             
             
CÁC TUẦN TIẾP THEO
1 Lễ BVTN ngành Thiết kế đồ họa đợt 03/2021 (bổ sung) K.MTCN 18~19/1/2022 8g A602, A603 Văn bản đính kèm
             
STT Các số điện thoại liên lạc
1 Backdrop: Cô Xim 0976090759
2 Kỹ thuật điện:  Anh Trung Tâm   0988983376
3 IT:
Anh Tùng
Anh Trung
0767863662
0908677248
4 CSVC ở sảnh: Anh Thành Tâm    0909335624
5 CSVC ở hội trường: Anh Hinh 0917327185
6 CSVC khác (hoa, khăn trải bàn,...): Cô Kha 0933286858
7 Y tế, vệ sinh: Anh Lộc 0977750797

Lịch giảng dạy tại cơ sở 196 Pasteur