STT NỘI DUNG ĐƠN VỊ NGÀY GIỜ VỊ TRÍ GHI CHÚ
TUẦN HIỆN TẠI
1 Sơ khảo tốt nghiệp K.KT 17/7/2024 8:00~11:45 A309  
2 Hội đồng tốt nghiệp K.KT 19~20/7/2024   A309 kh?
             
CÁC TUẦN TIẾP THEO
1 Hội thảo " Thực hiện quy chuẩn QCVN06: 2022/BXD cho nhà ở và công trình" V.Vật liệu xây dựng 26/7/2024   A106
Sảnh 196 Pasteur
15~20 gian hàng
2 Hội đồng tốt nghiệp K.MTCN 25~26/7/2024   A309 vb?
3 Hội đồng tốt nghiệp K.KTHTĐT 29/7/2024 Cả ngày A309 vb?
             
STT Các số điện thoại liên lạc
1 Backdrop: Cô Xim 0976090759
2 Kỹ thuật điện:  Anh Hữu Tâm   0907127962
3 IT:
Anh Tùng
Anh Trung
0767863662
0908677248
4 CSVC ở sảnh: Anh Thành Tâm    0909335624
5 CSVC ở hội trường: Anh Hinh 0917327185
6 CSVC khác (hoa, khăn trải bàn,...): Cô Kha 0933286858
7 Y tế, vệ sinh: Anh Lộc 0977750797  
             
Lịch giảng dạy tại cơ sở 196 Pasteur