Tuần 25, năm học 2023 – 2024 Từ ngày 19/2 đến ngày 25/2/2024
Thứ/Ngày SÁNG CHIỀU
THỨ HAI
19/2/2024
#9h00: Họp Ban tổ chức Hội thảo Quốc tế giữa UAH và MGSU.
- Thành phần: Theo Quyết định
-Địa điểm: Phòng họp BGH (P. QLKHCN&HTQT chuẩn bị nội dung và mời họp)
#10h30: Hội ý Ban Giám hiệu.
-Địa điểm: Phòng Hiệu trưởng
#14h00: Họp về Đề án vị trí việc làm tại các đơn vị.
- Thành phần: Theo Quyết định.
-Địa điểm: Phòng họp BGH (P. TCNS chuẩn bị và mời họp)
THỨ BA
20/2/2024
#8h00: Họp về việc triển khai phần mềm quản lý văn bản hành chính PSC E-office.
- Thành phần: Theo thông báo.
-Địa điểm: Phòng họp BGH (P. HCTH chuẩn bị và mời họp)
#14h00: Họp về cấu hình điểm học phần Đồ án tốt nghiệp.
-Thành phần: Ban Giám hiệu, Trưởng các đơn vị: Phòng QLĐT, Phòng KT&ĐBCL, Viện ĐTQT; Trưởng các Khoa: KT, QH, XD, MTCN, KTNT, MT, KTHTĐT.
-Địa điểm: Phòng họp BGH (P. QLĐT chuẩn bị và mời họp)
THỨ TƯ
21/2/2024
   
THỨ NĂM
22/2/2024
   
THỨ SÁU
23/2/2024
#8h30: Hội thảo chuyên đề: “Các nghiên cứu gần đây nhất về mô hình đơn giản hóa móng cọc đất và ứng dụng chúng trong phân tích kết cấu động”.
- Thành phần: Giảng viên và sinh viên quan tâm.
-Địa điểm: Hội thảo B (Khoa XD chuẩn bị và mời họp)
 
THỨ BẢY
24/2/2024
   
CHỦ NHẬT
25/2/2024