Tuần 13, năm học 2023 – 2024 Từ ngày 27/11 đến ngày 03/12/2023
Thứ/Ngày SÁNG CHIỀU
THỨ HAI
27/11/2023
# Workshop giữa UAH và sinh viên Đại học Curtin (Australia) về thiết kế và kiến trúc (từ ngày 27/11 đến 01/12/2023).
-Địa điểm: Phòng A309
#8h30: Tổ chức tiếp đoàn Trường Đại học Curtin (Australia) về tiếp nhận thực tập sinh trao đổi hợp tác song phương tại UAH.
- Thành phần: Đại diện BCN Trường ĐH. Curtin, đại diện BCN các đơn vị: Khoa KT, Viện ĐTQT, Bộ phận hợp tác quốc tế - Phòng QLKHCN&HTQT
-Địa điểm: Phòng họp BGH (Khoa KT chuẩn bị nội dung)
#9h30: Hội ý Ban Giám hiệu.
-Địa điểm: Phòng Hiệu trưởng
#15h00: Họp BTV Đảng ủy về công tác tổ chức cán bộ.
- Thành phần: BTV Đảng ủy.
-Địa điểm: Phòng họp BGH
#16h00: Họp Thường trực Hội đồng Trường. - Thành phần: Theo thông báo
-Địa điểm: Phòng họp BGH (Thư ký HĐ Trường chuẩn bị và mời họp
THỨ BA
28/11/2023
#7h00: BGH (Thầy Vũ) đi công tác tại cơ sở Cần Thơ.
-Địa điểm: Cơ sở Cần Thơ (P. HCTH chuẩn bị phương tiện di chuyển)
#10h00: Họp về tình hình triển khai thực hiện dự án, công tác thanh quyết toán và công tác nghiệm thu bàn giao công trình đưa vào sử dụng dự án Nhà học đa năng tại cơ sở Cần Thơ.
- Thành phần: BGH, Ban QLDA, Nhà thầu thi công, và các đơn vị: Tư vấn, giám sát, thiết kế, tư vấn quản lý dự án.
-Địa điểm: Phòng họp BGH (Ban QLDA chuẩn bị nội dung và mời họp)
 
THỨ TƯ
29/11/2023
#8h00:
1. Họp góp ý thông qua dự thảo Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2023.
- Thành phần: Ban soạn thảo, sửa đổi, bổ sung Quy chế CTNB theo Quyết định số 185/2023.
2. Họp góp ý hoàn thiện Kế hoach chiến lược phát triển Trường đến 2030 tầm nhìn 2045.
-Thành phần: CTHĐT, BGH, Thường trực Ban xây dựng đề án và các thành viên theo thông báo
-Địa điểm: Phòng họp BGH (Ban soạn thảo chuẩn bị nội dung)
#14h00: Họp Đảng ủy định kỳ tháng 11/2023.
- Thành phần: Ủy viên BCH Đảng bộ.
-Địa điểm: Phòng họp BGH (Đảng vụ chuẩn bị và mời họp)
THỨ NĂM
30/11/2023
#8h30: Họp về công tác rà soát và hoàn thiện Quy định về tổ chức và hoạt động của Trung tâm Thông tin và Thư viện UAH.
- Thành phần: BGH (Thầy Vũ), Ban rà soát Quy định, đại diện lãnh đạo các đơn vị: Khoa, P. HCTH, P. KHTC, P. TCNS, P.QLKHCN&HTQT, P. CTSV, P. QLĐT, Viện ĐTSĐH, Viện ĐTQT.
-Địa điểm: Phòng họp BGH (Trung tâm Thông tin và Thư viện chuẩn bị nội dung)
#14h00: Họp Hội đồng trường.
- Thành phần: Các thành viên HĐ Trường.
- Địa điểm: Phòng họp BGH
(Thư ký HĐ chuẩn bị và mời họp)
THỨ SÁU
01/12/2023
#8h00: Talkshow cho sinh viên:“Ứng dụng AI trong thiết kế”.
- Thành phần: Sinh viên các ngành thiết kế UAH và giảng viên quan tâm.
-Địa điểm: Hội trường A106 (P. CTSV chuẩn bị và thông báo)
#14h30: Tổ chức tiếp đại diện Tổng lãnh sự quán Australia về việc trao đổi cơ hội hợp tác giữa UAH, ĐH. Curtin và các cơ sở đào tạo đại học khác tại Australia.
- Thành phần: Đại diện TLSQ Australia, Đại diện ĐH. Curtin, BGH, BCN Khoa KT, Viện ĐTQT, Bộ phận hợp tác quốc tế - Phòng QLKHCN&HTQT.
-Địa điểm: Phòng họp BGH (P.QLKHCN&HTQT chuẩn bị nội dung, P.HCTH chuẩn bị phòng họp)
THỨ BẢY
02/12/2023
   
CHỦ NHẬT
03/12/2023