Tuần 04, năm học 2023 – 2024 Từ ngày 25/9 đến ngày 1/10/2023
Thứ/Ngày SÁNG CHIỀU
THỨ HAI
25/9/2023
#8h30: Lễ ký kết hợp tác giữa UAH và Công ty An Lập phát, kết hợp talkshow: “Thiết kế và thi công mặt dựng trong Kiến trúc với các công trình cao tầng”. - Thành phần: - Ban Giám hiệu - Lãnh đạo các đơn vị: Phòng Công tác sinh viên; khoa Kiến trúc; Khoa Kiến trúc Nội thất; khoa Xây dựng; khoa Mỹ thuật; phòng Kế hoạch Tài chính; phòng Quản lý Đào tạo, Bí thư Đoàn TN và sinh viên theo thông báo. -Địa điểm: Hội trường A106 (P.CTSV chuẩn bị nội dung, P. HCTH chuẩn bị phòng họp)
#9h00: Hội ý Ban Giám hiệu. -Địa điểm: Phòng Hiệu trưởng
#9h30: Trao đổi về hoạt động của Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng thực nghiệm Kiến trúc và Xây dựng. - Thành phần: BGH, Trưởng P. TCNS, Trưởng P. KHTC và toàn thể nhân sự của Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng thực nghiệm Kiến trúc và Xây dựng. -Địa điểm: Phòng họp BGH (P. TCNS chuẩn bị nội dung và mời họp.)
#13h30: Họp BTV Đảng ủy. - Thành phần: Ủy viên BTV Đảng ủy -Địa điểm: Phòng họp BGH
THỨ BA
26/9/2023
#7h30: Họp về việc cấp bằng tốt nghiệp cho sinh viên ngành Mỹ thuật đô thị. - Thành phần: Thành viên Hội đồng theo QĐ. -Địa điểm: Phòng họp BGH (P.QLĐT chuẩn bị nội dung và mời họp.)
#9h00: Họp về Kế hoạch tổ chức Lễ khai giảng năm học 2023-2024. - Thành phần: Ban Giám hiệu - Trưởng các đơn vị: P.CTSV, P.QLĐT, P.HCTH, P.KHTC, Viện ĐTQT, Khoa MTCN, Ban QLDA, Bí thư Đoàn TN, lãnh đạo TT Đào tạo cơ sở Cần Thơ và cơ sở Đà Lạt (02 trung tâm tham gia online) -Địa điểm: Phòng họp BGH (P.CTSV chuẩn bị nội dung, P. HCTH chuẩn bị phòng họp)
#11h30: BGH (Thầy Vũ) đi công tác tại cơ sở Cần Thơ (P. HCTH chuẩn bị phương tiện di chuyển)
THỨ TƯ
27/9/2023
#8h00: Họp Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo thạc sỹ ngành Kỹ thuật cơ sở hạ tầng. - Thành phần: Thành viên Hội đồng theo QĐ. -Địa điểm: Phòng họp BGH (Khoa KTHTĐT và Viện ĐTSĐH chuẩn bị nội dung và mời họp.)
#9h00: Họp Hội đồng tuyển sinh Hệ vừa làm vừa học trình độ đại học năm 2023. - Thành phần: Thành viên Hội đồng theo QĐ. -Địa điểm: Phòng họp BGH (P.KT&ĐBCL chuẩn bị nội dung và mời họp.)
 
THỨ NĂM
28/9/2023
  #13h30: Nghiệm thu đề tài NCKH cấp Trường – Khoa Khoa học cơ bản. - Thành phần: Theo Quyết định -Địa điểm: Phòng họp BGH (P. QLKHCN&HTQT, Khoa KHCB chuẩn bị và mời họp)
THỨ SÁU
29/9/2023
#8h30: Họp Đảng ủy định kỳ tháng 9/2023. - Thành phần: Ủy viên BCH Đảng bộ -Địa điểm: Phòng họp BGH #13h30: Họp giao ban đầu năm học UAH. - Thành phần: CTHĐ Trường, BGH, Trưởng các đơn vị thuộc Trường hoặc phó phụ trách, Chủ tịch CĐ Trường, BT Đoàn TN. -Địa điểm: Phòng họp BGH
THỨ BẢY
30/9/2023
   
CHỦ NHẬT
1/10/2023