Tuần 39, năm học 2023 – 2024 Từ ngày 27/5 đến ngày 2/6/2024
Thứ/Ngày SÁNG CHIỀU
THỨ HAI
27/5/2024
#10h00: Hội ý Ban Giám hiệu. -Địa điểm: Phòng Hiệu trưởng # Họp về thực hiện kết luận Thanh tra
- Thành phần: Theo thông báo và thư mời.
-Địa điểm: Phòng họp BGH (Phòng TCNS, TTGD chuẩn bị và mời họp)
THỨ BA
28/5/2024
#8h30: Họp Ban soạn thảo Quy chế chi tiêu nội bộ.
- Thành phần: BGH, CHĐ Trường, Thành viên Ban soạn thảo theo QĐ.
-Địa điểm: Phòng họp BGH (P. KHTC, Ban soạn thảo chuẩn bị và mời họp)
# Họp về thực hiện kết luận Thanh tra
- Thành phần: Theo thông báo và thư mời.
-Địa điểm: Phòng họp BGH (Phòng TCNS, TTGD chuẩn bị và mời họp)
THỨ TƯ
29/5/2024
#7h30: Họp Hội đồng tuyển sinh về việc thông qua Đề án tuyển sinh năm 2024 và phương án tổ chức thi các môn năng khiếu năm 2024.
- Thành phần: Thành viên HĐTS Hệ chính quy năm 2024 (theo QĐ số 1360/QĐ-ĐHKT ngày 28/12/2023 và QĐ số 420/QĐ-ĐHKT ngày 26/4/2024).
-Địa điểm: Phòng họp BGH (P. KT&ĐBCL chuẩn bị và mời họp)
#8h30
: Họp về công tác sử dụng thiết bị phòng thí nghiệm cơ sở Cần Thơ.
- Thành phần: BGH, CTHĐT, Đại diện lãnh đạo các đơn vị: Cơ sở Cần Thơ, Ban QLDA, P. QLĐT, P. HCTH, Khoa Xây dựng.
-Địa điểm: Phòng họp BGH (Ban QLDA chuẩn bị)
#14h00: Họp Hội đồng thẩm định điều kiện tự chủ trong hoạt động chuyên môn.
- Thành phần: Theo Quyết định.
-Địa điểm: Phòng họp BGH (Viện ĐTSĐH chuẩn bị và mời họp)
#16h00
: Họp Ban xây dựng triển khai Đề án vị trí việc làm UAH.
- Thành phần: Thành viên Ban soạn thảo theo QĐ số 102/QĐ-ĐHKT ngày 26/1/2024.
-Địa điểm: Phòng họp BGH (P. TCNS chuẩn bị và mời họp)
#17h00
: Họp Hội đồng thẩm định Đề án vị trí việc làm UAH.
- Thành phần: Thành viên Ban soạn thảo theo QĐ số 117/QĐ-ĐHKT ngày 15/2/2024.
-Địa điểm: Phòng họp BGH (P. TCNS chuẩn bị và mời họp)
THỨ NĂM
30/5/2024
#8h00: Họp giao ban UAH
-Thành phần: BGH, CTHĐT, Trưởng và Phó phụ trách các đơn vị.
-Địa điểm: Phòng họp BGH (Phòng HCTH chuẩn bị)
#9h00: Họp Hội đồng nghiệm thu đề tài NCKH cấp Trường – Khoa XD.
- Thành phần: Thành viên theo QĐ số 425/QĐ-ĐHKT ngày 26/4/2024.
-Địa điểm: Phòng Hội thảo B (P. QLKHCN&HTQT chuẩn bị và mời họp)
#9h00: Talkshow: “Áp dụng phong cách, xu thế thiết kế nội thất thế giới vào Việt Nam”.
- Thành phần: Đại diện các đơn vị: BGH, P. CTSV, Khoa KTNT, giảng viên và sinh viên quan tâm..
-Địa điểm: Hội trường A106 (P.CTSV chuẩn bị và mời họp)
#14h00: Họp Hội đồng Trường
-Thành phần: Các thành viên Hội đồng Trường ng
-Địa điểm: Phòng họp BGH (Thư ký HĐT chuẩn bị và mời họp)
THỨ SÁU
31/5/2024
#8h00: Lễ tốt nghiệp và trao bằng đại học (Khoa Kiến trúc, Quy hoạch).
- Thành phần: Đại diện BGH, BCN các khoa: Kiến trúc, Quy hoạch; đại diện lãnh đạo phòng CTSV, Phòng QLĐT, GV và sinh viên tốt nghiệp theo thông báo.
-Địa điểm: Hội trường A106 (P. CTSV, các Khoa chuẩn bị và mời họp)
#13h00: Lễ tốt nghiệp và trao bằng đại học (Khoa Kiến trúc Nội thất, Mỹ thuật Công nghiệp, Kỹ thuật hạ tầng đô thi, Mỹ thuật).
- Thành phần: Đại diện BGH, BCN các khoa: Kiến trúc Nội thất, Mỹ thuật Công nghiệp, Kỹ thuật hạ tầng đô thi, Mỹ thuật; đại diện lãnh đạo phòng CTSV, Phòng QLĐT, GV và sinh viên tốt nghiệp theo thông báo.
-Địa điểm: Hội trường A106 (P. CTSV, các Khoa chuẩn bị và mời họp)
THỨ BẢY
1/6/2024
   
CHỦ NHẬT
2/6/2024