Tuần 43, năm học 2023 – 2024 Từ ngày 24/6 đến ngày 30/6/2024
Thứ/Ngày SÁNG CHIỀU
THỨ HAI
24/6/2024
Thực hiện Kế hoạch rà soát, bổ sung quy hoạch BCH và các chức danh trong BCH Đảng bộ, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Trường nhiệm kỳ 2025 - 2030.
#8h00: Bước 2. Tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt
- Thành phần: Đảng ủy, CTHĐ Trường, BGH, CT Công đoàn Trường, BT Đoàn TN, Trưởng, BT các chi bộ trực thuộc.
-Địa điểm: Phòng họp BGH
#9h30: Bước 3: Tổ chức Hội nghị tập thể lãnh đạo mở rộng.
- Thành phần: Đảng ủy, CTHĐ Trường, BGH.
-Địa điểm: Phòng họp BGH
#10h30: Bước 4. Tổ chức Hội nghị Đảng ủy lần 2.
- Thành phần: Ủy viên BCH Đảng bộ Trường.
-Địa điểm: Phòng họp BGH
#11h00: Hội ý Ban Giám hiệu.
-Địa điểm: Phòng Hiệu trưởng
 
THỨ BA
25/6/2024
#8h00: Kiểm tra công tác Đoàn và phong trào Thanh niên trường năm 2023 - 2024.
-Thành phần: Đoàn kiểm tra Thành đoàn, Đại diện Đảng ủy, BTV Đoàn TN.
-Địa điểm: Phòng họp BGH (Đoàn TN chuẩn bị nội dung)
 
THỨ TƯ
26/6/2024
   
THỨ NĂM
27/6/2024
   
THỨ SÁU
28/6/2024
   
THỨ BẢY
29/6/2024
   
CHỦ NHẬT
30/6/2024