STT NỘI DUNG ĐƠN VỊ NGÀY GIỜ VỊ TRÍ GHI CHÚ
TUẦN HIỆN TẠI
1 Họp hội đồng tuyển dụng viên chức Trường 01/06/2020 13g15' P.Họp ĐU  
2 Họp hội đồng tuyển dụng viên chức Trường 02/06/2020 7g45' P.Họp ĐU  
3 Buổi sinh hoạt học thuật K.KTHTĐT 05/06/2020 9g HTB 40 người
4 Chấm Bảo vệ luận văn cao học 24 V.ĐTSĐH 6~7/6/2020 (T7&CN) 7g VP.V.ĐTSĐH  
5 Chấm BVĐATN  K.XD 06/06/2020
(T7)
7g A202, A203, A302, A304, A404, A405, A409  
             
CÁC TUẦN TIẾP THEO
             
STT Các số điện thoại liên lạc
1 Backdrop: Cô Xim 0976090759
2 Kỹ thuật điện:  Anh Trung Tâm   0988983376
3 IT: Anh Tùng 0767863662
4 CSVC ở sảnh: Anh Thành Tâm    0909335624
5 CSVC ở hội trường: Anh Hinh 0917327185
6 CSVC khác (hoa, khăn trải bàn,...): Cô Kha 0933286858
7 Y tế, vệ sinh: Cô Thanh 0907989961